Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ,

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DALŠÍCH OSOB

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

 

Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností uvedených v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mateřská škola Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace, se sídlem Libkovice pod Řípem čp.48, IČ: 71011137 (dále jen „škola”).

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Jana Chládková, tel: 739 605 925, e-mail: chladkovagdpr@gmail.com

 

 

 1. Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

Škola zpracovává osobní údaje dětí, zákonných zástupců dětí, pověřených osob k vyzvedávání dítěte, popř. dalších osob v rámci své činnosti. Mezi osobní údaje, které zpravidla zpracováváme, patří:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna a podpisy
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa, datová schránka a další obdobné informace
 • Údaje týkající se zdravotního stavu, kterými se rozumí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, zdravotních obtížích, akutních i chronických chorobách, o stravování, alergiích, užívání léků atp.
 1. Z jakých zdrojů škola osobní údaje získává?

Osobní údaje, které škola zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců dětí, a to zejména při přijímacím řízení a následně v průběhu vzdělávání. Dalším zdrojem je vlastní pozorování dítěte ze strany pedagogů, od zdravotnických zařízení (praktický lékař) a pedagogicko - psychologických poraden.

 

 1. Jak je to s povinností údaje škole předávat?

Většinu osobních údajů je zákonný zástupce povinen škole předat, jelikož poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem a škola není bez těchto údajů schopna zajistit plnění právních povinností vyplývajících zejména ze školského zákona.

 1. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě právní povinnosti - ukládá nám to některých ze zákonů České republiky, nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu – školy jsou orgány veřejné moci; zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů anebo tehdy pokud nám k tomu udělíte souhlas – souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů.

 

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom splnili zákonné povinnosti, které nám ukládají následující zákony:

 

 • Školský zákon - č. 561/2004 Sb.
 • Zákon o pedagogických pracovnících  - č. 563/2004 Sb.
 • Správní řád – č. 500/2004 Sb.
 • Občanský zákoník – č. 89/2012 Sb.
 • Zákon o archivnictví a spisové službě – č. 499/2004 Sb.
 • Zákon o účetnictví – č. 563/1991 Sb.
 • Vyhláška o dokumentaci škol – č. 364/2005 Sb.
 • Vyhláška o předškolním vzdělávání - č. 14/2005 Sb.
 • Vyhláška o školním stravování - č. 107/2005 Sb.
 • Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků - č. 75/2005 Sb.
 • popř. další legislativa

 

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
 • na základě souhlasu subjektu údajů̊ se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů̊

 

Údaje, které zpracováváme, využíváme pouze k účelům pro plnění cílů předškolního vzdělávání, organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy, poskytování stravování, plnění evidenčních povinností, poskytování informací státním institucím, komunikace se zákonnými zástupci a za účelem prezentace a propagace školy. Dalšími účely jsou správa našich smluvních závazků, zajišťování bezpečnosti našich sítí a systémů, webových stránek a rovněž i ochrana proti nekalému jednání, správa úhrad a finančních účtů, audit, kontrola a vykazování.

 

 1. Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje mohou být v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, předávány orgánům veřejné moci, soudům, České školní inspekci, Krajské hygienické stanici, kontrolním orgánům, popř. společnostem, které škola pověří činností, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné, jako např. logoped, psycholog, pořadatel vzdělávací akce a další. Škola nemá úmysl předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je potřebná pro účely, pro které byly shromážděny. Obvykle se jedná o dobu stanovenou právními předpisy anebo po dobu trvání Vašeho souhlasu. Lhůty jsou pro každý druh dokumentace uvedeny ve spisovém a skartačním řádu školy.

 

 1.  Jaká jsou Vaše práva?

   

  Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:

 

 • Právo na přístup - subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 • Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – škola neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu - pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit

 1. osobně – v sídle školy
 2. poštou na adresu sídla školy
 3. e-mailem: mslibkovicepr@centrum.cz
 4. elektronickým podáním: ………………………….
 5. telefonicky na tel. čísle:  416874116

Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 

Úpravy tohoto dokumentu

Škola si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 3. září 2018.